• PGS.TS. Đoàn Quang Vinh và PGS.TS. Hoàng Dương Hùng ký biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

  • Đoàn Khảo sát sơ bộ và các thành viên trong HĐTĐG