HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG

  • Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường theo quy định của Bộ GD-ĐT.
  • Tham mưu công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và định kỳ đăng ký kiểm định chương trình, kiểm định trường.
  • Tham gia các hoạt động đánh giá ở trong nước và quốc tế.
  • Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của nhà trường.
  • Lập kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế về chất lượng đào tạo của nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai kế hoạch.
  • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, cán bộ viên chức và nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường.
  • Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá.
  • Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.
  • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.