Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Ban công tác phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Thành lập Ban chỉ đạo và các Ban công tác phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

About admin

Check Also

Kế hoạch chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài và các phụ lục kèm theo

Kế hoạch cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *